دیگر برای اینترنت هزینه پرداخت نکنید !

بینتی ( بازار اینتر نت ایران ) علاوه بر ارایه خدمات مشاوره تخصصی و معرفی تمامی تکنولوژیها و اپراتورهای فعال در ایران ، امکان خرید تمامی سرویسهای بروز و مطلوب اینترنت ایران را به صورت یکجا فراهم نموده است .

در سیستم همکاری در فروش بینتی ، شما با معرفی بینتی به هر یک از دوستان ، آشنایان و … علاوه بر اینکه خود شخص از تخفیف ویژه بخاطر وارد نمودن معرف استفاده خواهد نمود به ازا هرخریدآن شخص، درصدی از خرید ایشان به عنوان اعتباربه شما تخصیص می یابد که می توانید این اعتبار را به طرق مختلف از جمله خرید اینترنت و یا تجهیزات از بینتی برای خود و سایر روشهایی که در آینده اضافه خواهد شد مصرف نمایید .کافی است شخص مورد نظر کد ملی شما را به عنوان معرف وارد نماید .

تخصیص اعتبار و تخفیفات به شرح جدول ذیل می باشد :