جشنواره “زمستونت آسیاتک” متفاوت تر از همیشه!

جشنواره “زمستونت آسیاتک” متفاوت تر از همیشه! از یلدا تا نوروز با زمستونت! زمستون امسال، با کلی خبر های خوب و بسته های جذاب در کنارتون هستیم. توجشنواره “زمستونت” ۶ سرویس متنوع برای کاربران ADSL آسیاتک طراحی شده. تعداد بسته های جشنواره ای این دوره بیشتر از دوره های قبل هست و دلیلش هم اینه که شما […]